TH | EN
Home > ข่าวสาร > กิจกรรมสัมมนาอาหารสุกรและสัตว์ปีก
กิจกรรมสัมมนาอาหารสุกรและสัตว์ปีก

ทีมงานเบทาโกรร่วมจัดสัมมนาอาหารสัตว์สุกรและสัตว์ปีก โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :