TH | EN
Home > ข่าวสาร > ทีมอาหารสัตว์บาลานส์ ร่วมกับร้านทรัพย์แสนศิริการค้า จัดงานสัมมนาสุกรเกษตรกรรายย่อยลูกค้าร้านทรัพย์แสนศิริการค้า
ทีมอาหารสัตว์บาลานส์ ร่วมกับร้านทรัพย์แสนศิริการค้า จัดงานสัมมนาสุกรเกษตรกรรายย่อยลูกค้าร้านทรัพย์แสนศิริการค้า


โดยงานครั้งนี้มีการแสดงเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับเรื่องโรค การจัดการแม่พันธ์สุกร สุกรขุน คำนวณต้นทุน และมีกิจกรรมการตอบคำถามแจกของรางวัลเพื่อให้เกิดความสนุกสนานอีกด้วย
 


ระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :