TH | EN
กิจกรรมสัมมนาอาหารจิ้งหรีด บาลานส์960 ร้านพีพีเกษตรภัณฑ์ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ วันที่ 17 มิถุนายน 2560
กิจกรรมสัมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการโรงเรือนและการสุขาภิบาลฟาร์มสัตว์ปีก วันที่ 15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงสุกรในฤดูฝน และการเลี้ยงจิ้งหรีด ร้านกุดรังการเกษตร อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม วันที่ 11 มิถุนายน 2560
กิจกรรม สัมมนาการจัดการ และการแก้ปัญหาโรคในสัตว์ปีก ร้านสมใจ จอนนุ้ย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันที่ 10 มิถุนายน 2560


เบทาโกร

เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สำนักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่ที่ แขวงสวนมะลิ เขตป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
ข้อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
พัฒนาการทำงานในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบ มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
Link :